Länkar

Länkar


Nedan finns länkar dels till platser där insolvensrättslig lagstiftning kan hämtas, dels till aktörer som tillhandahåller olika tjänster inom obeståndsområdet liksom vissa andra användbara länkar.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ kan all relevant och kontinuerligt uppdaterad lagtext hämtas. Det är lättare att återfinna aktuell lag eller förordning om man anger även SFS-nr såsom t ex:

Konkurslagen (1987:672),
Konkursförordningen (1987:916),
Lag om företagsrekonstruktion (1996:764),
Förordning om företagsrekonstruktion (1996:783),
Förmånsrättslag (1970:979),
Lag om företagshypotek (2008:990),
Lag om lönegaranti (1996:783).  (I engelsk översättning se http://www.government.se/government-policy/labour-law-and-work-environment/1992497-wage-guarantee-act-lonegarantilagen/ )

Rättsnätets™ hemsida innehåller en praktisk lagbok med sökbara hänvisningar till rättsfall mm, t ex:

Konkurslag http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870672.HTM
Lagen om företagsrekonstruktion: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960764.HTM
Förordningen om företagsrekonstruktion: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960783.HTM

Nedan finner du aktuella kontaktuppgifter:


Advokatsamfundet
Sveriges advokatsamfund,
Laboratoriegatan 4, Box 27321
102 54 Stockholm
Telefon: 08 - 459 03 00
Telefax: 08 - 660 07 79
Hemsida: www.advokatsamfundet.se


Tillsynsmyndigheten i konkurs (TSM) handböcker för bl a ”Konkurstillsyn” och ”Handräckning på begäran av konkursförvaltare,” www.kronofogden.se/Handbocker.html

Statistik kring konkurser och konkursutvecklingen finns mest lättillgängligt på www.uc.se/statistik/konkursstatistik.html

Officiell statistik, men mer svåråtkomlig, finns hos myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys; http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser.html

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout