Konkurs & Rekonstruktion

Under uppslaget ”länkar” finns den aktuella lagtexten till centrala delar av insolvensrätten. Där finns också en länk till bl. a. UC innehållande statistik över konkursutvecklingen och regional och branschmässig fördelning.

KonkursEn kortfattad beskrivning

Konkurs är ett värdeladdat ord med lång historia. Vi härleder vår konkursrätt från den Romerska rätten och i princip är förfarandet detsamma nu som då. Här följer en översiktlig beskrivning av konkursinstitutet.

Konkurs är en rättslig konsekvens av att inte i rätt tid kunna betala sina förfallna skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig (obestånd). Lagen gäller både fysiska personer och juridiska personer.

Den som inte kan betala sina skulder kan själv begära sig i konkurs hos tingsrätten, som oftast godtar det egna påståendet om obestånd. En fordringsägare kan, om han inte tror sig kunna få betalt, begära att den skuldsatte försätts i konkurs för att på det sättet kunna få del i den skuldsattes tillgångar, sålda och fördelade. I det senare fallet gör tingsrätten en noggrann prövning om inte gäldenären medger ansökan.

När någon genom beslut av rätten försatts i konkurs förlorar han (med vissa smärre undantag) rätten att förfoga över sin egendom, rätten att driva rörelse och att ingå avtal samt under begränsad tid rätt åka utomlands. För juridiska personer gäller det senare ställföreträdaren.

Rätten utser i samband med konkursbeslutet en förvaltare, i regel en advokat som i huvudsak ägnar sig åt konkurser och affärsjuridik och som byggt upp en i lagen förskriven organisation för konkursförvaltning.

På nästa sida finns mer att läsa om konkursförvaltaren.
Förvaltaren skapar i varje konkurs en unik organisation som benämnes konkursbo. Inom ramen för denna organisation omhändertar han den egendom som gäldenären förlorat sin rådighet över och utför i övrigt det arbete som lagen föreskriver och en affärsmässig avveckling av gäldenären tillgångar kräver.

Hos Kronofogdemyndigheten finns en organisation som heter Tillsynsmyndigheten för konkurser (TSM) och som utövar tillsyn över konkursförvaltarnas verksamhet. Konkursförvaltningen inleds med att förvaltaren går igenom konkursgäldenärens egendom och avtal med denne samt informerar personal, fordringsägare och TSM om situationen i konkursen. Beslut fattas om eventuellt fortsättande av gäldenärens rörelse, uppsägning av och lönegaranti till anställda, hantering av avtal samt organisation av den fortsatta förvaltningen i formellt och affärsmässigt avseende.

Konkurslagen föreskriver att gäldenären till förvaltaren skall lämna uppgift om tillgångar och skulder, panter och avtal, bokföring och annat som är av betydelse för att bedöma konkursens omfattning. De lämnade uppgifterna sammanställer förvaltaren till en bouppteckning som gäldenären eller ställföreträdaren med ed får bekräfta riktigheten av. För detta håller tingsrätten edgångssammanträde. Om konkursboets förvaltning inbegriper en rörelse görs i första hand försök att rekonstruera denna. I annat fall försöker förvaltaren att genom egen organisation, anbud eller auktion sälja tillgångarna så fördelaktigt som möjligt.

En konkursförvaltare har stor erfarenhet av att driva rörelse, genomföra rekonstruktion och avyttra tillgångar med gott resultat. Det åligger en konkursförvaltare att utreda omständigheterna bakom en konkurs. Detta sker genom en särskild granskning av gäldenärens verksamhet och beskrivs i en förvaltarberättelse. Förvaltaren är skyldig att anmäla eventuella brott som han iakttar vid sin granskning. Har gäldenären avhänt sig betydande tillgångar före konkursen kan det bli aktuellt att konkursförvaltaren begär återvinning härav, i sista hand genom talan vid domstol.


Förvaltaren har ytterliggare en mängd arbetsuppgifter såsom indrivning av utestående fordringar, separering av det som tillhör andra (lånad, hyrd eller förvarad egendom o dyl.), utredning av skulder och panter m m.

När gäldenärens tillgångar förvandlats till likvida medel och verksamheten utretts avslutas konkursen genom att förvaltaren upprättar en arbetsredogörelse och avger slutredovisning för sin förvaltning. Samtidigt gör han ett förslag till tingsrätten om hur tillgångarna skall fördelas mellan olika fordringsägare.

Konkursen är formellt slut när förvaltaren avgivit slutredovisning. För denne återstår dock att skicka ut utdelningen när tingsrättens beslut vunnit laga kraft. Juridiska personer upplöses i samband med att konkursen avslutas.

För fysiska personer upphör konkurstillståndet men skulderna som inte blivit betalda finns formellt kvar. Det är dock vanligt att fordringsägare i och med konkursen skrivit av sin fordran och inte längre gör den gällande.

KonkursförvaltarenEn kortfattad presentation

När en tingsrätt förklarat en juridisk eller fysisk person i konkurs skall rätten utse en konkursförvaltare att handlägga konkursen. Här följer en presentation av denna man eller kvinna.

Rätten skall till konkursförvaltare utse en person som har goda juridiska kunskaper i obeståndsjuridik, affärsjuridik samt en rad andra centrala rättsområden såsom arbetsrätt, immaterialrätt, straffrätt m fl. Förvaltaren skall också vara en skicklig företagsledare och affärsman som skall kunna hantera såväl daglig förvaltning av företag som avyttring av konkursegendom. Till detta kommer att förvaltaren skall ha en bra organisation som kan hantera allt som sammanhänger med drift av företag, inköp och försäljning, personaladministration, bokföring m m. Förvaltaren måste slutligen ha goda personliga kvaliteter såsom gott omdöme och hög integritet. Inte sällan ställs förvaltaren inför beslut som gynnar eller missgynnar någon intressent i konkursen. Att förvaltaren äger borgenärernas förtroende är därför avgörande för hans möjlighet till framgång i sitt arbete.

Förvaltaren intar i viss mån en särställning i svensk rätt eftersom han har vissa arbetsuppgifter som innebär att han bedriver myndighetsutövning. Förvaltaren handlägger t ex. de anställdas rätt till lönegaranti och meddelar i dessa ärenden beslut som kan överklagas till domstol.

Förvaltaren är för sitt uppdrag berättigad till skälig ersättning. Hur arvode skall bedömas framgår av konkurslagen. Ersättningen fastställes av tingsrätten och grundar sig på konkursen omfattning, svårighetsgrad och den skicklighet varmed uppdraget utförts. Innan tingsrätten fastställer ersättningen har förvaltaren lämnat en utförlig arbetsredogörelse och en redogörelse för förvaltningens resultat. Dessutom har tillsynsmyndigheten och de borgenärer, som så önskar, haft tillfälle att yttra sig.

Förvaltarens kostnader och ersättning betalas av konkursboet om det finns medel till detta och i annat fall av staten.

Till konkursförvaltare förordnas, med hänsyn till de krav som ställs, nästan uteslutande advokater som domstolarna vet har kompetens och förfogar över erforderlig organisation.

De advokater, som åtar sig uppdrag som konkursförvaltare, är dels medlemmar i Sveriges Advokatsamfund och dels medlemmar i något av de tretton rekonstruktör – och konkursförvaltarkollegier som bildar den rikstäckande organisationen Rekon.

På denna hemsida finns en "knapp" som leder till matrikeln över Sveriges konkursförvaltare som är medlemmar i rekonstruktör – och konkursförvaltarkollegier.

 

Om företagsrekonstruktion


Vilket företag är aktuellt för en företagsrekonstruktion?

Enklast kan man säga att när företaget på grund av likvida problem anar behovet att ställa in betalningarna är det dags att ansöka om företagsrekonstruktion. Avgörande för ansökan om företagsrekonstruktion är att företaget verkligen avser att allvarligt pröva möjligheterna att rekonstruera verksamheten.

Huvudintresset för borgenärerna måste vara hur dessa bedömer möjligheterna att efter rekonstruktionen få sina fordringar betalda eller kunna bibehålla värdet på sina säkerheter. Härtill kommer deras intresse av framtida affärer.

Nivån på betalningssvårigheterna har mindre betydelse. Avgörande är i stället att företaget i sin ansökan om företagsrekonstruktion kan redogöra för hur verksamheten skall kunna bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna.

"Den nya lagen ger företag med svårigheter en möjlighet att undvika konkurs. Man kan säga att sunda företag med tillfälliga problem får en andra chans. Därmed kan onödiga konkurser med arbetslöshet och andra olyckliga konsekvenser undvikas."

En lag för krisföretag med ljusnande framtid.

Det är inget märkvärdigt att företag råkar i tillfälliga svårigheter. Också de mest framgångsrika företagen behöver då och då se över och rekonstruera sin verksamhet, avveckla eller lägga ner olönsamma delar.

Den sortens rekonstruktioner sköts i allmänhet helt internt. Eventuellt med hjälp av advokat eller en företagskonsult.

De företag, som lagen om företagsrekonstruktion främst vänder sig till, är i stället sådana som annars varit tvungna att försättas i konkurs för att kunna rekonstrueras. Det kan vara problem att få fram kapital, kostnader för omstrukturering, produktutveckling eller yttre omständigheter såsom kundförluster.

Ett företag med problem kan, i stället för konkurs, rekonstruera sin verksamhet under ordnade former – i allmänhet under en tremånadersperiod. Under denna tid, som kan förlängas i upp till ett år, erhåller företaget anstånd med att betala skulder och är också skyddat mot att motparter säger upp avtal eller driver in sina fordringar. Inte heller kan företaget försättas i konkurs.

Ledare för rekonstruktionsarbetet, en rekonstruktör, utses av domstol.

Både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt är det av betydelse att rekonstruktionen kommer igång i ett tidigt skede av bolagets betalningssvårigheter.

Om krisen blir för djup finns det alltid risk för att möjligheterna till rekonstruktion går förlorade.

Konkursinstitutet finns kvar men är främst inriktat på verksamhet, som av någon anledning inte kan rekonstrueras.

Det syftar till företagets överlevnad.

Så går det till:
Praktikfall

I afton dans, i år som varje år

Hotellet var av en kategori som funnits, och i viss mån fortfarande finns, i många svenska små och mellanstora städer. Ett ställe med klass där resande med pretentioner tog in, bodde och hyrde visningsrum för sina vår- och höstkollektioner. En stolthet för sin stad och dess honoratiores . Ett representationsmiddagarnas palats. Hit ordnade resebyråer weekendresor för familjer och par och här firades många bröllop och guldbröllop. Hit åkte man för att ha det bra helt enkelt. Många företag förlade också konferenser hit och använde restaurangen för representation. Hotellet var nästan alltid fullbelagt. Hur kunde det då gå så tokigt? Rörelsen var ju sund i sig. Trots det sade banken nej till renovering och dåvarande ägaren blev så besviken att han valde att sälja verksamheten till ett konsortium som genast drog igång en omfattande renovering. Alltför omfattande och kostsam i förhållande till antalet rum. Äventyret ändade i konkurs.

Genom rekonstruktion hade utsikterna att rädda pengarna varit större.

Även om genom konkurs både hotellrörelse och restaurang som en Fågel Fenix uppstod ur askan av det gamla så har kreditgivarna fått stå för kännbara förluster. Genom rekonstruktion kan man gå tillväga på ett annat sätt. Företags-rekonstruktören konstaterar vad man har att utgå ifrån. En hög beläggning på hotelldelen, hyfsad beläggning på restaurangen. Men ändå inte tillräcklig avkastning för att kunna betala räntorna på lånen. Första frågan är då hur man kan öka avkastningen i rörelsen. Går det att minska på personalen? Går det att minska servicegraden utan att skrämma bort gäster? Kan man minska kostnader genom nya former för upphandling? Nästa fråga är hur man eventuellt kan rekonstruera fastighetslånen. Ställer man överskottet rörelsen i relation till den förräntning man vill ha på kapitalet i fastigheten, kanske det visar sig vara klokt att skriva bort en del av förräntningen, att villkorligt skriva ner den. Möjligheten att i framtiden få tillbaka en del av kapitalet går ju förlorad vid en konkurs. I det här fallet är det ganska säkert att man nått ett för alla parter mera njutbart resultat om man haft möjlighet att lugnt tänka igenom vad som fanns att göra - och sedan gjort företagsrekonstruktion.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout